Viktiga miljöaspekter vid renhållning av sjöar och vattendrag

Viktiga miljöaspekter vid renhållning av sjöar och vattendrag

Viktiga miljöaspekter vid renhållning av sjöar och vattendrag

 

Effektiv och miljövänlig lösning för ogräskontroll i sjöar och dammar: 


En av de mest utmanande aspekterna vid förvaltning av sjöar och dammar är att hantera ogräs som snabbt kan sprida sig och påverka ekosystemet negativt. Här är några effektiva och miljövänliga metoder för ogräskontroll:

  • Biologisk bekämpning: Introduktion av naturliga fiender som äter eller konkurrerar med ogräs kan vara en effektiv metod. Till exempel används vissa fiskarter, som gräs- och karpfiskar, för att begränsa vattenvegetationen.

  • Fysisk avlägsnande: Manuell borttagning av ogräs från sjöar och dammar är en arbetsintensiv men miljövänlig metod. Det kan göras med hjälp av nät, skrapor eller dykare. Denna metod har dock nackdelen att den riskerar att öka mängden tång, då räfsning och klippning bryter av hundratals små fragment som sprids och etablerar nya ogräskolonier, vilket leder till spridning av ogräspopulationen.

  • Förbättrad vattenkvalitet:  Genom att minska näringsbelastningen (till exempel genom övergödning) kan man förhindra överdriven tillväxt av sjögräs. Detta kan uppnås genom att minska utsläpp av kväve och fosfor från jordbruk, industrier och avlopp.

  • Ljusavskärmande mattor : Dessa mattor placeras strategiskt på sjöbotten för att blockera solljus och därmed minska tillväxten av tång. Ett exempel är  LakeMats , som erbjuder en kemikaliefri och effektiv lösning för att kontrollera invasiva växter som vattenpest (Elodea canadensis) Dessutom finns det versioner ( MuckMats ) som även förhindrar att man sjunker ner i dyn på botten.

( https://goodbyetomuck.com/blogs/lake-weeds-and-muck/vattenpest-och-hur-man-bekampar-den )

Attraktiv miljö i och kring sjöar och åar: 

För att skapa en attraktiv miljö i och kring sjöar och åar är det viktigt att bevara och förbättra deras naturliga kvaliteter. Här är några åtgärder:

  •  Grön infrastruktur : En rejäl bård av lövträd och buskar längs vattendrag gynnar den biologiska mångfalden. Träden skuggar vattnet, binder jorden och motverkar erosion (https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/viva-vatten-skugga-backen/).

  •  Bevarande av naturliga stränder : Opåverkade stränder med omgivande svämplan är livsmiljöer för många arter. Genom att skydda dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden.

  •  Restaurering av vandringsvägar för fisk : Genom att ta bort hinder som dammar och kraftverk kan vi återställa fiskars möjlighet att vandra uppströms och leka.

  •  Förbättrad vattenkvalitet : Minska föroreningar och övergödning för att säkerställa att sjöar och åar förblir hälsosamma och lockande för människor och djur.
Organisationer och myndigheter 

Flera organisationer och myndigheter i Sverige arbetar med miljövård och förvaltning av sjöar och dammar samt bevarande av vattenmiljöer. Här är några relevanta organisationer:

 Naturvårdsverket : Naturvårdsverket är den svenska statliga myndigheten för miljöfrågor. De arbetar med att skydda och bevara den svenska naturen, inklusive sjöar och vattendrag. Du kan besöka deras webbplats för mer information.

 Havs- och vattenmyndigheten (HaV):  HaV ansvarar för vattenförvaltning, havsmiljö och vattenkvalitet. De arbetar med att främja hållbar användning av våra vattenresurser. Besök HaV:s webbplats för detaljer.

 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) : SKR representerar kommuner och regioner i Sverige. De arbetar med att samordna kommunernas arbete inom olika områden, inklusive miljö och turism. De kan ha information om lokala initiativ och projekt.

 Vattenråd:  Vattenråd är lokala samarbetsgrupper som består av kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Deras syfte är att förbättra vattenmiljön genom samarbeten och åtgärder. Det finns många vattenråd runt om i Sverige.

 Naturskyddsföreningen:  Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar för natur- och miljöskydd. De har lokalavdelningar och engagerar sig i bevarande av sjöar, vattendrag och andra naturområden.

 Länsstyrelser:  Länsstyrelserna är regionala myndigheter som arbetar med miljöfrågor på länsnivå. De har kunskap om lokala förhållanden och kan ge råd om vattenmiljöer.
Framgångshistorier i Sverige 

Förvaltning av sjöar och dammar är avgörande för att bevara vattenmiljöer och skapa en attraktiv omgivning. Här är några exempel på framgångshistorier och insatser:


Damm- och sjöregister från SMHI:

Framgångshistoria:  SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har upprättat ett nationellt register över Sveriges dammar och sjöar. Registret innehåller både geografisk information och hydrologiskt relevanta uppgifter. Det är viktigt för arbete med vattenmiljö och krisberedskap. Genom att använda registret kan forskare, myndigheter och kommuner effektivt hantera vattenresurser och skydda våra sjöar och dammar (https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/damm-och-sjoregister-1.116177).


Miljöpåverkan av dammar:

 Framgångshistoria:  Att förstå miljöpåverkan av dammar är avgörande. Dammar kan påverka djurlivet genom att förändra artsammansättningen. Strömlevande arter ersätts ofta av sjölevande arter i det nyskapade lugnvattnet. Genom att identifiera dessa påverkningar kan vi vidta åtgärder för att balansera ekosystemet (https://www.havochvatten.se/arbete-i-vatten-och-energiproduktion/vattenkraftverk-och-dammar/dammars-miljopaverkan.html).


Åtgärder vid dammar:

Framgångshistoria : I en intervjustudie om åtgärder vid dammar fokuserade man på att återställa och förbättra dammarnas ekologiska status. Åtgärder inkluderade att ta bort hinder, restaurera vandringsvägar för fisk och återställa naturliga stränder. Genom dessa insatser kan en mer hållbar och attraktiv miljö skapas i och omkring våra vattendrag. (https://www.richwaters.se/wp-content/uploads/intervjustudie-om-atgarder-vid-dammar-4.pdf).

Dessa exempel visar hur samarbete, forskning och åtgärder kan leda till positiva förändringar för våra sjöar och dammar. 

Tillbaka till blogg